සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 18 – සලාතයෙන් පසු පාරායනය කළ යුතු දුආ from ibnujameel's blog

සලාතයෙන් පසු පාරායනය කළ යුතු දුආ

 

اللَّهُ أَكْبَرُ

“අල්ලාහු අක්බර්”

842 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ» قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيٌّ: وَاسْمُهُ نَافِذٌ

“නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සලාතය අවසන් වූ බව මම දැනගන්නේ තක්බීරය (අල්ලාහු අක්බර් යැයි පැවසීම)  මගිනි යැයි ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේය.”

 ග්‍රන්ථය – බුහාරී (842) මුස්ලිම් – (1022)

 

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

“අස්තග්ෆිරුල්ලාහ්”

මෙසේ තෙවරක් පැවසිය යුතුයග පසුව පහත දුආව පාරායනය කළ යුතු ය.

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“අල්ලාහුම්ම අන්තස් සලාම්, වමින්කස්සලාම්, තබාරක්ත යා ස(z)ල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්

ග්‍රන්ථය මුස්ලිම් (1037)

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

“ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීකලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයියින් කදීර්, අල්ලාහුම්ම ලා මානිඅ ලිමා අ:තයිත, වලා මු:තිය ලිමා මන:ත වලා යන්ෆවු ස(z)ල් ජද්දි මින්කල් ජද්”

ග්‍රන්ථය – බුහාරී (844), මුස්ලිම් (1039)

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

“ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීකලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයියින් කදීර්, ලා හවුල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ්, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වලා න:බුදු ඉල්ලා ඊයාහු, ලහුන් නි:මතු වලහුල් පල්ලු වලහුස් සනාඋල් හසන්, ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු මුහ්ලිසීන ලහුද් දීන වලවු කරිහල් කාෆිරූන්”

ග්‍රන්ථය – මුස්ලිම් – (1041)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»

“අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු(z) බික මිනල් ජුබුන්, ව අඌදු(z)බික අන් උරද්ද ඉලා අර්ද()ලිල් උමර්, ව අඌදු(z)බික මින් ෆිත්නතිද් දුන්යා ව අඌදු(z) බික මින් අදා(z)බිල් කබ්ර්”

ග්‍රන්ථය – බුහාරී (2822)

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“අල්ලාහුම්ම අඉන්නී අලා සි(z)ක්රික වෂුක්රික ව හුස්නි ඉබාදතික්”

ග්‍රන්ථය – අබූදාවූද් (1522 – මක්තබතුෂ් ෂාමිලාට අනුව)

وَسُبْحَانَ اللهِ،

“සුබ්හානල්ලාහ්” 33 වරක්

وَالْحَمْدُ لِلَّه

“අල්හම්දුලිල්ලාහ්” 33 වරක්

، اللهُ أَكْبَرُ

“අල්ලාහු අක්බර්” 33 වරක්

පහත දි(Z)ක්රය පවසා සියය සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීකලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයියින් කදීර්”

ග්‍රන්ථය – මුස්ලිම් (1041)

 

ඉබුනු ජෙමීල්


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Welcome

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හෙළ බසින් සරල අවබෝධයක් ලබාදීම ඇමුණු ‍පෙරදැරිව 2009 වර්යෂයේ යහමග වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදි.
එසේ ඇරඹු මෙම අඩවියේ අරමුණු හා ක්ෂේත්‍රයන් පුළුල් කරමින් ද, ඊට සරිලන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ මුහුණුවරයන් වෙනස් කරමින් ද අද මේ දක්වා පැමිණ ඇත.

යහමග - සමගාමි වෙබ් අඩවීන්...


Blogs

Ibnu Saheer
පෘතුගීසි පාලනය සමයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරු බොහෝ... more
Ibnu Saheer Jul 25 '20
Ibnu Saheer
ජාතිවාදී ඔවුන්...පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. ... more
Ibnu Saheer Mar 29 '20
Ibnu Saheer
මීට සියවස් 14කට පෙර මැදපෙරදිග කාන්තාරයක ජීවත් වූ න... more
Ibnu Saheer Mar 19 '20

Forum Topics