ජාතිවාදී ප්‍රහාර | Forum

Forum home » Update Topics » ජාතිවාදී ප්‍රහාර
Topic Updates Views Last Update
ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - දිගන / තෙල්දෙණිය ප්‍රහාරය 9 427 Last Update by Ibnu Saheer Sep 15 '19
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - කුරුණැගල දිස්ත්‍රීක්කයේ මුස්ලිම් ව්‍යාපාර හා නිවෙස් 500 කට පමණ කල විනාශය 3 153 Last Update by Ibnu Saheer Jun 18 '19
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - යාපනය මුස්ලීම් ජනතාව නෙරපීමේ ප්‍රහාරය 2 315 Last Update by Ibnu Saheer Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අක්කරපත්තුව (දමිල ජතිවාදය) 7 414 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අම්පාර ප්‍රහාරය 2 314 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - ගාල්ල ගිංතොට ප්‍රහාරය 2 302 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අලුත්ගම ප්‍රහාරය 7 357 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මුස්ලීම් පල්ලියට ප්‍රහාරය 1 275 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - දඹුල්ල මුස්ලීම් දේවස්ථානයට ප්‍රහාරය 1 317 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - අනුරාධපුර ප්‍රහාරය 2 330 Last Update by Admin Aug 17 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - නැගෙනහිර කාත්තාන්කුඩි ප්‍රහාරය 2 335 Last Update by Ibnu Saheer Aug 3 '18
ජාතිවාදී ප්‍රහාර - මහනුවර ප්‍රහාරය 4 432 Last Update by Ibnu Saheer May 31 '18

Welcome

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හෙළ බසින් සරල අවබෝධයක් ලබාදීම ඇමුණු ‍පෙරදැරිව 2009 වර්යෂයේ යහමග වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදි.
එසේ ඇරඹු මෙම අඩවියේ අරමුණු හා ක්ෂේත්‍රයන් පුළුල් කරමින් ද, ඊට සරිලන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ මුහුණුවරයන් වෙනස් කරමින් ද අද මේ දක්වා පැමිණ ඇත.

යහමග - සමගාමි වෙබ් අඩවීන්...


Blogs

Ibnu Saheer
පෘතුගීසි පාලනය සමයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරු බොහෝ... more
Ibnu Saheer Jul 25 '20
Ibnu Saheer
ජාතිවාදී ඔවුන්...පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. ... more
Ibnu Saheer Mar 29 '20
Ibnu Saheer
මීට සියවස් 14කට පෙර මැදපෙරදිග කාන්තාරයක ජීවත් වූ න... more
Ibnu Saheer Mar 19 '20

Forum Topics