මෙවැනි අඩවියක් අවශ්‍යමද ? | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Admin
Admin Dec 30 '17
ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය සදහා මෙවැනි අඩවියක් අවශ්‍යද ?. මේ පිලිබදව ඔබේ අදහස් ඕනෑම භාෂාවකින් යොමු කරන්න. එසේම මෙහි කලයුතු වෙනස්කම් හෝ නව එක්කිරීමන් ඇතොත් ඒ පිලිබදව ද අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. 
Share:

RSS

No content