මෙවැනි අඩවියක් අවශ්‍යමද ? | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Admin
Admin Dec 30 '17
ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය සදහා මෙවැනි අඩවියක් අවශ්‍යද ?. මේ පිලිබදව ඔබේ අදහස් ඕනෑම භාෂාවකින් යොමු කරන්න. එසේම මෙහි කලයුතු වෙනස්කම් හෝ නව එක්කිරීමන් ඇතොත් ඒ පිලිබදව ද අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. 
Share:
Rizan Musthafa
ලාංකීය මුස්ලිම් සමාජයෙ ආගමික හා සමාජීය කරුනු, පුවත් හා මතවාද එක් තැනකට රැගෙන එන්නට කරන මෙම කාර්යය මා දකින්නෙ විශේෂයෙන් මෙවෙනි කාල වකවානුවක අතිශය දැවෙන අවශ්‍යතාවයක් ලෙසයි.

මෙම කර්යය තව දුරටත් සාර්ථක වීමට අල්ලාහු තආලාගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා.

YAHAMAGA

No content