යහමග අඩවි සහය සේවාව - මණ්ඩප සාකච්චා | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 7 '18
2009 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම අඩවිය අවස්ථා ගණනාවකදීම නව මුහුණුවරයන් ගනිමින් ඔබට වඩාත් සමීපව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමි. ඒ අනුව මෙම යහමග අඩවිය තවදුරටත් ඔබට සමීප කරමින් හා එහි මෙහෙවර වඩ වඩාත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මෙම අඩවිය මෙලෙස දැන් ඉදිරිපත් කොට ඇත. 


ඔබට මෙම අඩවිය හා එහි මෙහෙවර සම්බන්ධ කිසියම් ගැටළුවක්, නව යෝජනාවක්, අදහසක් ඇත්නම් මෙහි පහතින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer May 30 '18
Share:

Welcome

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හෙළ බසින් සරල අවබෝධයක් ලබාදීම ඇමුණු ‍පෙරදැරිව 2009 වර්යෂයේ යහමග වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලදි.
එසේ ඇරඹු මෙම අඩවියේ අරමුණු හා ක්ෂේත්‍රයන් පුළුල් කරමින් ද, ඊට සරිලන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ මුහුණුවරයන් වෙනස් කරමින් ද අද මේ දක්වා පැමිණ ඇත.

යහමග - සමගාමි වෙබ් අඩවීන්...


Blogs

Ibnu Saheer
පෘතුගීසි පාලනය සමයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරු බොහෝ... more
Ibnu Saheer Jul 25 '20
Ibnu Saheer
ජාතිවාදී ඔවුන්...පුලපුලා බලාසිටී ඒ මොහොත උදාවුණි. ... more
Ibnu Saheer Mar 29 '20
Ibnu Saheer
මීට සියවස් 14කට පෙර මැදපෙරදිග කාන්තාරයක ජීවත් වූ න... more
Ibnu Saheer Mar 19 '20

Forum Topics